ಡಿಸ್ಲಿಪಿಡೀಮಿಯಾ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳು

ಡಿಸ್ಲಿಪಿಡೀಮಿಯಾ ಎಂದರೇನು? ಡಿಸ್ಲಿಪಿಡೀಮಿಯಾ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಲಿಪಿಡ್ ಮಟ್ಟವು ಅಸಹಜವಾಗಿರುವ ಸ್ತಿತಿ. ಅದು LDL, HDL, ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಮಟ್ಟವಾಗಿರಬಹುದು, ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಲಿಪಿಡೀಮಿಯಾ ಎನ್ನುವರು....

ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ನಿಂದಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಈ 7 ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬೇಕು.

ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರಕ್ರಮವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏಕೆ ಕಳಕಳಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು?

ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಡಿಸ್ಲಿಪಿಡೀಮಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ – ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳು

ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಚೊಕ್ಕದಾದ ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಾರಾಂಶ

ಜೀವನಶೈಲಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಡಿಸ್ಲಿಪಿಡೀಮಿಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಲಿಪಿಡೀಮಿಯ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು?